Psalmii insanatosirii


S-a constatat ca citirea consecventa a unor texte biblice favorizeaza insanatosirea. Un Psalm ales in acest scop, va fi citit, cel putin sapte zile la rand. Citirea lui se face intr-o stare de liniste launtrica, cu uitare de sine, traind profund fiecare cuvant al Psalmului.

Psalmul 22 (in unele Biblii, este numerotat ca Psalmul 23) Este un Psalm al insanatosirii dinspre spirit spre trup.

“1.Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
2.La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
3.Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
4.Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
5.Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
6.Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
7.Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.”

Psalmul 102 (103)

Este prin excelenta un psalm al intineririi si al regenerarii.

“1.Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
2.Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.
3.Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
4.Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;
5.Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
6.Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
7.Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
8.Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
9.Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.
10.Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
11.Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
13.În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
14.Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.
15.Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.
16.Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.
17.Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
18.Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
19.Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
20.Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
21.Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
22.Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.”